Bowling
Bowling U Pekaře je vybaven čtyřmi profi dráhami, které myslí i na ty nejmenší.

auction slider

Restaurace
nabízí 70 míst, českou a světovou kuchyň. Čepujeme pivo Plzeňský Prazdroj a Kozla. Novinkou je nabídka různých druhů burgerů.

auction slider

MEXIKO
Ochutnejte u nás mexické speciality.

auction slider
jquery responsive slider


Naše specialita

MEXIKO

PRAVIDLA  
Platná od 1. ledna 2002

PREAMBULE

Tato pravidla a nařízení rozdělená do osmi kapitol platí pro světové šampionáty a ty, již se konají v rámci zóny, pořádané Světovou asociací desetikuželkového sportu WTBA, stejně jako pro další turnaje schválené (autorizované) WTBA a takové, na nichž se podílejí členské federace WTBA. Všechny oficiální turnaje v desetikuželkovém sportu se pořádají na dráhách a s vybavením, jehož míry a váhy odpovídají směrnicím WTBA a jež je v souladu s příslušnými pravidly, nařízeními a direktivami. Všechny dráhy, které se mají při turnajích schválených WTBA používat, musí mít osvědčení místní členské federace. Každá členská federace jmenuje jednu či více osob, jejichž úkolem je dohlížet na to, aby byly všechny schválené mezinárodní turnaje, které se v zemi konají, pořádány v souladu s těmito pravidly a nařízeními.

Kapitola I Všeobecná herní pravidla

Pravidlo 101. Definice hry
Hra desetikuželkového sportu sestává z deseti framů. V každém z prvních devíti framů hází hráč dvakrát, pokud však nedosáhne striku. Dosáhne-li hráč striku nebo sparu, hází v desátém framu třikrát. Každý frame musí všichni hráči ukončit v pravidelném pořadí.

Pravidlo 102. Hra – počítání skóre
S výjimkou případů, kdy hráč zahraje strike, se výsledek prvního hodu hráče zapisuje do malého čtverečku v levém horním rohu příslušného framu a výsledek druhého hodu se zapisuje do pravého horního rohu. Pokud není v druhém hodu v příslušném framu poražena žádná ze stojících kuželek, zapíše se do výsledkové tabulky (-). Ihned se též zaznamená součet obou hodů daného framu.

Pravidlo 103. Strike
Hráč zahraje strike, jestliže při prvním hodu v daném framu porazí kompletní sestavu kuželek. Zapisuje se do čtverečku v levém horním rohu příslušného framu jako znaménko (x). Bodový zisk za strike činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujících dvou hodech.

Pravidlo 104. Double
Dva po sobě následující striky se nazývají double. Bodový zisk za první strike činí 20 plus počet kuželek, které hráč porazí v prvním hodu následujícím po druhém striku.

Pravidlo 105. Triple
Tři po sobě následující striky se nazývají triple. Bodový zisk za první strike činí 30. Aby hráč mohl dosáhnout maximálního skóre 300 bodů, musí zahrát 12 po sobě následujících striků.

Pravidlo 106. Spare
Porazí-li hráč ve druhém hodu framu všechny kuželky, které zůstaly stát po hodu prvním, dosáhne spare. Zapisuje se znaménkem (/) do čtverečku v pravém horním rohu daného framu. Bodový zisk za spare činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujícím hodu.

Pravidlo 107. Nedohoz
Nedohoz se nazývá situace, kdy hráč během dvou hodů framu neporazí všech deset kuželek a neporažené kuželky zbývající po prvním hodu netvoří split.

Pravidlo 108. Split
Split se nazývá situace, kdy po prvním hodu zůstanou stát kuželky v takové formaci, že je poražena vrcholová kuželka a dále:
1. je poražena nejméně jedna kuželka mezi dvěma či více stojícími kuželkami, např. 7-9 či 3-10,
2. je poražena nejméně jedna kuželka těsně před dvěma či více stojícími kuželkami, např. 5-6.
Poznámka: split se zpravidla označuje (¡).

Pravidlo 109. Schéma hry
Hra se hraje na dvou dráhách (páru), které jsou těsně vedle sebe. Členové soutěžních družstev, trojic, dvojic či jednotliví soutěžící házejí v následném a regulérním pořadí vždy jeden frame na jedné dráze, další frame pak na druhé dráze, a takto pokračují, dokud neodehrají pět framů na každé dráze.

Pravidlo 110. Regulérní poražení kuželky
Za regulérní se považuje takový hod, kdy koule opustí držení hráče a překročí čáru přešlapu do hracího prostoru. Počítá se každý hod, který není prohlášen za neplatný. Hod musí být proveden pouze ručně. Není povoleno používat žádná zařízení, která by byla součástí koule nebo by k ní byla připojena, a při hodu by se oddělila nebo by byla během hodu její pohyblivou součástí.
Poznámka: Hráč může používat zvláštní zařízení pro usnadnění držení a házení koulí, pokud toto zařízení nahrazuje ruku nebo její podstatnou část chybějící z důvodu amputace či z důvodu jiného.
Kuželky, které se po regulérním hodu hráči se započítají, zahrnují:
1. kuželky poražené nebo sražené z kuželkového prostoru koulí nebo jinou kuželkou,
2. kuželky poražené nebo sražené z kuželkového prostoru kuželkou odraženou od bočního mantinelu nebo zadní odrazové stěny,
3. kuželky poražené nebo sražené z z kuželkového prostoru kuželkou odraženou od shrnovací lišty v klidové poloze v kuželkovém prostoru předtím, než se z kuželkového prostoru odklidí poražené kuželky.
4. Kuželky, jež se nakloní a dotknou se zpětného či bočního mantinelu.
Všechny takovéto kuželky se nazývají „dead wood“ (doslova „mrtvé dřevo“) a před příštím hodem musí být odstraněny.

Pravidlo 111. Neregulérní poražení kuželky
Dojde-li ke kterémukoli z následujících případů, je hod platný, ale výsledné poražení kuželky nikoli:
1. Koule před dosažením kuželek opustí dráhu.
2. Koule se odrazí od zadní odrazové stěny.
3. Kuželka se odrazí poté, co se dostane do kontaktu s tělem, rukou či nohou osoby, která kuželky staví.
4. Kuželka se dotkne mechanického pinsetteru.
5. Kuželka je poražena při odstraňování poražených kuželek.
6. Kuželka je poražena osobou, která kuželky staví.
7. Hráč se dopustí přešlapu.
8. Hod proběhne, když jsou na dráze nebo ve žlabu poražené kuželky a koule se předtím, než opustí povrch dráhy, takové poražené kuželky dotkne. Pokud dojde k neregulérnímu poražení kuželky a hráč má v daném framu právo ještě na další hody, musí být takto neregulérně poražené kuželky znovu postaveny na svá původní místa.

Pravidlo 112. Kuželky – nesprávné postavení
Zjistí-li se při házení na plnou sestavu kuželek nebo na spare okamžitě po provedení hodu, že jedna či více kuželek byly nesprávně postaveny, nechyběly však, započítává se jak hod, tak i výsledný počet poražených kuželek. Je zodpovědností každého hráče, aby se rozhodl, že je postavení správné. Hráč musí trvat na přemístění kuželky nebo kuželek, jež jsou nesprávně postaveny, v opačném případě je postavení považováno za přijatelné. Není možné měnit postavení jakékoli kuželky, která zůstane po hodu stát. To znamená, že kuželky posunuté či přemístěné mechanickým pinsetterem, mají zůstat v posunuté či přemístěné pozici a tuto nelze manuálně napravovat.

Pravidlo 113. Kuželky – odrážení
Kuželky, které se odrazí a zůstanou stát na dráze, je nutno počítat za stojící kuželky.

Pravidlo 114. Kuželky – nemohou být odečítány
Žádné kuželky nemohou být odečítány. Počítají se pouze ty, které byly následkem regulérního hodu skutečně poraženy či zcela odstraněny z hrací plochy dráhy. 

Pravidlo 115. Kuželky – výměna
Jestliže by byla během hry kuželka zlomena nebo jinak vážně poškozena, měla by být okamžitě nahrazena jinou, váhou a stavem co nejpodobnější používané sadě. O výměně kuželek rozhodne vedení turnaje.

Pravidlo 116. Neplatný hod
Hod je prohlášen za neplatný, dojde-li ke kterékoli z následujících situací:
1. Okamžitě po hodu (a před příštím hodem na příslušné dráze) je upozorněno na to, že jedna či více kuželek sady chybí.
2. Osoba, která kuželky staví, je ve fyzickém kontaktu s kteroukoli ze stojících kuželek předtím, než koule dorazí ke kuželkám.
3. Osoba, která kuželky staví, odstraní poraženou kuželku nebo je s ní ve fyzickém kontaktu předtím, než se přestane kutálet.
4. Hráč hází na nesprávné dráze nebo mimo pořadí. Případně jeden hráč z každého družstva na páru drah hází na nesprávné dráze.
5. Při házení nebo před jeho dokončením je hráč fyzicky v kontaktu s jiným hráčem, divákem, pohybujícím se předmětem, či stavěčem kuželek. V takovém případě si může hráč vybrat, zda přijme výsledek takového hodu, nebo zda si přeje hod prohlásit za neplatný.
6. Kterákoli kuželka je při hodu posunuta nebo sražena, avšak dříve, než ke kuželkám dorazí koule.
7. Hozená koule se dostane do kontaktu s cizí překážkou.
V případě rozhodnutí o neplatném hodu se výsledek hodu nepočítá. Kuželky, které stály, když došlo k neplatnému hodu, musí být znovu umístěny a hráč může házet znovu.

Pravidlo 117. Házení v nesprávné dráze
V pravidle 116 bylo uvedeno, že hod je prohlášen za neplatný a hráč má házet znovu ve správné dráze, pokud:
1. jeden hráč hází na nesprávné dráze,
2. jeden hráč z každého družstva na páru drah hází na nesprávné dráze.
Jestliže z jednoho družstva hází více než jeden hráč v nesprávné dráze, dokončí se hra bez úprav. Jakákoli následující hra však musí začít na řádně stanovené dráze.

Pravidlo 118. Definice přešlapu
K přešlapu dojde, když hráč částí svého těla zasáhne čáru přešlapu a dotkne se během hodu nebo po něm kterékoli části dráhy, zařízení či budovy. Koule je po hodu ve hře až do doby, kdy tentýž nebo jiný hráč zaujme na rozběhu pozici pro následující hod.

Pravidlo 119. Záměrný přešlap
Pokud hráč provede přešlap záměrně, aby z prohlášeného přešlapu vytěžil výhodu, bude mu započítán za daný hod nulový výsledek a v daném framu již nebude moci házet.

Pravidlo 120. Započítání přešlapu při hodu
Je-li zaznamenán přešlap, započítává se hod, ale nepočítají se žádné poražené kuželky v daném hodu. Jestliže je hráč, jenž se přešlapu dopustil, oprávněn v daném framu ještě pokračovat s dalšími hody, musí se kuželky poražené koulí při zaznamenaném přešlapu znovu postavit..

Pravidlo 121. Zjevný přešlap
Pokud automatické zařízení na detekci přešlapů ani rozhodčí přešlap neoznámí, je přešlap vyhlášen a zaznamenán, jestliže je zjevný:
1. oběma kapitánům nebo jednomu či více protihráčům,
2. oficiálním zapisovačům výsledků,
3. členu vedení turnaje.

Pravidlo 122. Přešlap – odvolání
Je-li oznámen přešlap, není možné se odvolat, s výjimkou případů, kdy:
1.  se prokáže, že automatické zařízení nepracuje správně,
2.  existuje převaha důkazů, že hráč se přešlapu nedopustil.

Pravidlo 123. Prozatímní hod
Je-li vznesen protest ohledně přešlapu, regulérního poražení kuželek nebo neplatného hodu, který nemůže být vyřešen vedením turnaje, hází hráč prozatímní hod.
1. Pokud ke sporu dojde při prvním hodu v daném framu nebo při druhém hodu v desátém framu poté, co v prvním hodu desátého framu dosáhl hráč striku:
a. Je-li spor veden o to, zda se hráč dopustil přešlapu, dokončí hráč daný frame a pak hodí ještě jeden hod na plnou sestavu kuželek.
b. Zahrnuje-li spor údajně neregulérně poražené kuželky, dokončí hráč daný frame a pak hází jeden prozatímní hod na sestavu, která by zbyla, kdyby údajně neregulérně poražené kuželky zůstaly stát.
c. Vede-li se spor o to, zda má být hod prohlášen za neplatný, dokončí hráč daný frame a pak odehraje ještě jeden úplný prozatímní frame.
2. Pokud dojde ke sporu při pokusu o spare nebo při třetím hodu v desátém framu, není žádný prozatímní hod nutný, pokud nejde o spor, zda by neměl být hod prohlášen za neplatný. V takovém případě se hází prozatímní hod na tutéž sestavu kuželek, jaká stála při sporném hodu.

Pravidlo 124. Bowlingová koule – měnění povrchu
Je zakázáno během autorizované soutěže měnit povrch bowlingové koule. Soutěž se definuje jako všechny hry v bloku, stejně jako rozcvičení, jež bloku těsně předchází. Kromě následků vyplývajících z pravidel 211 či 321, která se zabývají přestupky, bude bowlingová koule odstraněna z příslušného bloku her.

Pravidlo 125. Rozběh nesmí být pozměňován
Je zakázáno aplikovat jakoukoli cizí látku na jakoukoli část rozběhu tak, že by se snižovala možnost, že další hráči budou mít normální podmínky. Z tohoto důvodu je například zakázáno používat látky jako talek, pemzu či pryskyřici na botách, též měkkou gumu na podrážkách či podpatcích, jež se na rozběhu snadno odírá. 

Pravidlo 126. Chyby v počítání
Chyby v počítání a chyby ve sčítání musí odpovědný činitel turnajového vedení napravit ihned po jejich odhalení. O sporných chybách je oprávněn rozhodnout stanovený oficiální činitel.
Časový limit pro podání protestů týkajících se chyb v počítání činí jednu hodinu od konce soutěže či herního bloku daného turnajového dne. Musí k tomu však dojít před předáváním cen či započetím příštího kola (v případě vylučovací soutěže), podle toho, co nastane dříve. Každý protest podaný podle tohoto pravidla musí být sám o sobě specifický. Toto pravidlo není možné vykládat tak, že se vztahuje i na předchozí či obdobná porušení.

Doplňující informace
V rámci turnaje může být zavedeno pravidlo, které omezuje počet opakovaných postavení kuželek, jež si může ve hře a/nebo v herním bloku či sérii hráč vyžádat. Vedení turnaje by mělo stanovit, jak pravidlo provádět a jak trestat jeho porušení. V rámci turnaje může být zavedeno pravidlo trestající opožděné hráče. V rámci turnaje může být zavedeno pravidlo zabývající se nečestnou hráčskou taktikou. Vedení turnaje by mělo stanovit, jak pravidlo provádět a jak trestat jeho porušení.


Kapitola II Pravidla pro autorizované turnaje

Pravidlo 201. Povinná autorizace. Volitelná autorizace
U všech mezinárodních turnajů je autorizace povinná. Jsou-li k soutěži přizváni k hráči z pěti či více federací v rámci zóny hostitelské federace, je kromě autorizace danou federací povinná i autorizace zónou. Jsou-li k soutěži přizváni k hráči z pěti či více federací mimo zónu hostitelské federace, je kromě autorizace danou federací a zónou povinná i autorizace WTBA. Organizátoři turnaje, kteří budou usvědčeni z porušení ustanovení tohoto pravidla, budou požádáni, aby vysvětlili, proč by v budoucnu neměla zóna odmítnout autorizovat jejich turnaje. Hráčům, kteří se účastní soutěže, která měla být autorizována, ale nebyla, jak je to popsáno zde, může být odmítnuta účast na budoucích soutěžích autorizovaných nebo pořádaných příslušnou zónou. Členské federace budou rovněž usilovat o to, aby zóna uznávala ty turnaje, které jsou pořádány nečlenskými organizacemi, ale mají charakter mezinárodních turnajů a jejich pravidla jsou v souladu s herními pravidly WTBA.

Pravidlo 202. Schvalování autorizace
Aby mohlo vedení turnaje získat schválení, musí garantovat, že při soutěži budou dodržována všechna všeobecná herní pravidla WTBA (kapitola I), všechna pravidla pro turnaje autorizované WTBA (kapitola II) a všechna pravidla specifikací WTBA pro vybavení (kapitola VIII), a že budou odevzdány všechny požadované zprávy. Autorizace nebude udělena žádnému turnaji, který by svým název implikoval, že budou jeho vítězové designováni jako mistři světa, mistři světa v desetikuželkovém sportu či amatérští mistři světa v bowlingu. Členské federace neudělí svým členům oprávnění účastnit se turnajů, které by takové názvy užívaly.

Pravidlo 203. Autorizační postupy
Členská federace, do jejíž jurisdikce bude pořádaná soutěž spadat, je odpovědná za zpracování žádosti o schválení a za vydání osvědčení, že budou platit všechna pravidla, nařízení a specifikace WTBA. Žádost o autorizaci musí naznačovat, zda je soutěž omezena na hráče s osvědčením jejich členské federace FIQ, nebo zda je soutěž otevřena i hráčům z nečlenských federací.

Pravidlo 204. Způsobilost
Turnaje autorizované WTBA či zónami jsou otevřené hráčům, již jsou držiteli osvědčení svých příslušných národních federací, kteří mají splněny své členské povinnosti ve FIQ, WTBA a ve své zóně.
1. Hráč, kterému bylo pozastaveno členství v nějaké z členských federací, se nesmí účastnit autorizovaného turnaje.
2. Hráči ze zemí, jejichž federace nejsou členy FIQ, se smějí soutěží účastnit maximálně dvakrát během 24 měsíců od jejich prvního startu na turnaji autorizovaném WTBA. Poté musí jejich federace získat členství v FIQ, jinak její členové nebudou opětovně připuštěni do autorizovaných soutěží. Prezídium WTBA může udělit hráčům z takových nečlenských federací oprávnění další účasti, jak je zde popsáno.
3. Pokud se má za to, že to poslouží propagaci desetikuželkového sportu, může členská federace se souhlasem prezídia příslušné zóny vyslat své hráče na soutěže do zemí, jež nejsou členy FIQ. Zakazuje se však účast na akcích v jakýchkoli zemích, kde účast nedoporučuje MOV.

Pravidlo 205. Povinnosti vedení turnaje
Vedení mezinárodního turnaje autorizovaného zónou WTBA musí:
1. Ověřit, že všichni hráči členských federací FIQ mají osvědčení těchto federací.
2. Podat zóně zprávu, která bude obsahovat výčet všech zúčastněných federací, včetně nečlenských zemí.
3. Podat takové zprávy, které si zóna či WTBA může příležitostně vyžádat.

Pravidlo 206. Oficiální počítání
Požaduje se, aby byli na turnajích oficiální zapisovači výsledků, kteří zaznamenávají všechny odehrané hry turnaje. Pokud není k dispozici plný počet zapisovačů výsledků a není možné změnit rozvrh hráčů, kteří jsou tím postiženi, je možné připustit, aby si zapisovali své výsledky sami za dohledu člena vedení turnaje. V případě turnajů, kde se bodový součet nepřevádí dále, může vedení turnaje svěřit počítání soutěžícím hráčům. Místo manuálního počítání je možné používat též automatické počítadlo bodů, jež bylo schváleno WTBA, ale pouze za předpokladu, že z něj lze získat písemný záznam, který je možné zkontrolovat. Každý turnaj si vede písemnou (tištěnou) výsledkovou listinu, ve které je zaznamenán počet poražených kuželek v každém hodu tak, aby bylo možné provést kontrolu frame po framu. Každý jednotlivý hráč, kouč či kapitán týmu obdrží kopii příslušných výsledků a po hře podepíše oficiální kopií, čímž skóre potvrdí. Poté co se skóre zaznamená, už jej nelze měnit, vyjma případů, kdy jde o zřejmou chybu počítání či sčítání. Zjevné chyby musí vedení turnaje opravit okamžitě po jejich odhalení. O sporných chybách rozhodne vedení turnaje. Vedení turnaje může stanovit pravidlo, kterým se pro opravování chyb určí časový limit. Dojde-li k tomu, že jsou při turnaji hra či framu (framech) ve hře při procesu počítání nenávratně ztraceny, mohou být se souhlasem vedení turnaje odehrány znovu, pokud ovšem takový postup nezakazují pravidla turnaje.

Pravidlo 207. Detekce přešlapu
Vedení turnaje může přijmout používání zařízení na detekci přešlapů schválené WTBA. Není-li žádné k dispozici, je třeba umístit přešlapového rozhodčího na takové místo, odkud má nebráněný rozhled na čáru přešlapu. Kdyby došlo k dočasnému přerušení provozu zařízení na detekci přešlapů, může vedení turnaje buď jmenovat přešlapového rozhodčího, nebo autorizovat oficiální zapisovače výsledků, aby hlásili přešlapy.

Pravidlo 208. Přerušení hry
Vedení turnaje může dovolit, aby byla hra či série dokončena na jiném páru drah, pokud by porucha vybavení původních drah měla za následek zpoždění normálního postupu série.

Pravidlo 209. Pomalé házení
Pravidla autorizovaného turnaje by měla zahrnovat i ustanovení zabývající se právy a povinnostmi hráčů, kteří vstoupí na rozběh, aby hodili koulí. Měla by též zahrnovat ustanovení o trestu, nejsou-li práva a povinnosti dodržovány. (Je možné využít postupy stanovené v pravidle 319).

Pravidlo 210. Postupy při remíze
V případě remízy se za prvé odehraje jedna hra vyřazovacím způsobem, pokud ovšem turnajová pravidla jasně nestanoví, že má být následován jiný postup (např. se vyřazovacím způsobem odehraje 9. a 10. frame nebo se vyhlásí spoluvítězové).

Pravidlo 211. Tresty za porušení pravidel
Pokud určité pravidlo nestanoví trest za jeho porušení, postupuje se při porušení následujícím způsobem:
1. Při prvním nedodržení pravidla je hráč varován oprávněným turnajovým činitelem žlutou kartou (bez trestu).
2. Při druhém nedodržení pravidla v rámci téhož turnaje je hráč z turnaje diskvalifikován a po dobu 90 dnů není oprávněn účastnit se turnajů pořádaných nebo autorizovaných WTBA či zónou.
3. Pokud hráč obdrží varování na třech různých turnajích během 12 měsíců, 
není po dobu 90 dnů oprávněn účastnit se turnajů pořádaných nebo autorizovaných WTBA či zónou.
4. Všechny přestupky hlásí sekretář turnaje okamžitě generálnímu sekretáři WTBA, jenž je ohlásí všem členským federacím.

Pravidlo 212. Protesty
Protesty týkající se způsobilosti či všeobecných herních pravidel musí být podány v písemné podobě odpovědnému turnajovému činiteli nejpozději 24 hodin po hře, kde mělo k přestupku dojít, případně před předáváním cen, podle toho, co nastane dříve. Pokud je podán protest ohledně přešlapu či poražení kuželky, může být při shromažďování důkazů týkajících se protestu přítomen oficiální zástupce zúčastněných stran. Pokud není ve stanovené době žádný protest podán, zůstane hra či hry tak, jak byly odehrány. Žádné ustanovení tohoto pravidla není možné vykládat tak, že by zahrnovalo i podobné či předchozí přestupky.

Pravidlo 213. Odvolací postupy
Jakékoli odvolání proti rozhodnutí vedení turnaje je třeba podat do 30 dnů k členské federaci, do jejíž pravomoci turnaj spadal. Členská federace během 30 dnů odvolání prověří a učiní rozhodnutí. Kopie rozhodnutí se odesílají odvolávající se osobě, prezidentu zóny a prezídiu WTBA. Odvolání proti tomuto rozhodnutí musí být podáno do 30 dnů k výkonné radě zóny, která pak má dojít k rozhodnutí během dalších 30 dnů. Kopie rozhodnutí se odesílají odvolávající se osobě a prezídiu WTBA. Poslední odvolání je možné podat do 30 dnů k prezídiu WTBA, jehož rozhodnutí je pak konečné. Odvolávající se osoba a prezident zóny budou o rozhodnutí uvědoměni do 30 dnů.


Kapitola III. Světové amatérské šampionáty. Základní pravidla
Následující základní pravidla se vztahují na šampionáty WTBA, obdobné postupy by však měly používat i zóny pro organizaci šampionátů v rámci zón.
Kapitoly IV-VI obsahují pravidla, která je třeba připojit k těmto základním pravidlům a jsou specifická pro jednotlivé šampionáty. Hostitelská federace bude řídit chod turnaje pod vedením WTBA a v souladu s vydanými pravidly a nařízeními.

Pravidlo 301. Oficiální soutěže WTBA 
Šampionáty WTBA nesou následující názvy:

Světové šampionáty WTBA v desetikuželkovém sportu
Světové šampionáty mládeže WTBA v desetikuželkovém sportu 
Světový pohár družstev WTBA v desetikuželkovém sportu

Šampionáty v rámci zón nesou následující oficiální názvy:
Americké šampionáty WTBA v desetikuželkovém sportu
Asijské šampionáty WTBA v desetikuželkovém sportu
Evropské šampionáty WTBA v desetikuželkovém sportu

Pro všechny popisy těchto sportovních akcí se užívají oficiální názvy.